Prof. PhDr. Dr.h.c. Miroslav Hroch, DrSc.

E-mail: miroslav.hroch@ff.cuni.cz

Vzdělání a zaměstnání

1951-1956

studium historie na FF UK

1955-1959

asistent katedry obecných dějin

1959-1975

odborný asistent katedry obecných dějin

1962

PhDr.

1968

habilitace z oboru obecných dějin novověku

1975-1989

docent obecných dějin

1989

profesor obecných dějin novověku

Zahraniční styky

Hostující profesor na univerzitách:
Freiburg im Br. (1968-1969), Saarbrücken (1991-1992), University of California Los Angeles (1992), Joensuu (1994), Halle (Saale) (1995-1996), European University Institute Florencie (1996-1997), Kaunas (1997)

Badatelské pobyty

SRN (Alexander von Humboldt-Stiftung), Dánsko, Švédsko, Polsko, Itálie, Finsko.

Dopisující člen Finské akademie věd.

Èestný doktor University Uppsala (1997).

Oblasti badatelského zájmu v současnosti

Publikace

Celková bibliografie do roku 1996
R. Králová in: Nations – Identities - Historical Consciousness. Volume dedicated to Prof. M. Hroch, Praha 1997, str. 309-320
J. Pelikán in: K poctě profesora Miroslava Hrocha, Acta Universitatis Carolina, Philosophica et Historica 1997, s.

Od roku 1996

Knižní publikace:

Ethniko kiníma kai Balkania, (spoluautor M. Todorova), Athény 1996, 114 s.

Na prahu národní existence, Praha, Mladá fronta 1999

V národním zájmu, Praha FF UK 1996, 2. vyd. Lidové noviny 1999

Social Preconditions of National Revival in Europe, (2. vyd.), New York, Columbia University Press, 220 s.

Odborné články:

"La nascita del nazionalismo", Storia della Europa, Vol. V., Torino, Einaudi 1996, s. 1425-1448

"Mniejszosci jako problem porownawczych badaĺ nacionalizmu" , Przeglad humanistyczny 2, 1997, s. 11-20

"As nacions e os nacionalismos", Grial 134, t. XXXV, 1997, s. 219-238

"Nevítaná identita - nacionalismus jako odkaz komunismu?" , Mezinárodní vztahy 1997, s. 51-56

"The Social Interpretation of Linguistic Demands in European National Movements", H.-G-Haupt aj. (ed.), Regional and National Identities in Europe in the XIXth and XXth Centuries, Kluwer Law International 1998, s. 67-96

"Europeisk nasjonalhistorie", O. Sorensen (ed.), Jakten pa det norske, Oslo 1998, s. 217-226

"Real and Constructed: the Nature of the Nation", J. Hall (ed.), The State of the Nation, Cambridge UP 1998, str. 91-106

"Zionism as an European National Movement", Jewish Studies 38, 1998, s. 73-81

"Die böhmische Frage im Dreißigjährigen Krieg", H.Duchhardt (ed.), Der Westfälische Frieden, Historische Zeitschrift, Beiheft 26, 1998 (spoluautor J. Bartečka), s. 447-460

"Ludvík Rittersberg - účastník a komentátor revoluce", Národní obrození a rok 1848 v evropském kontextu, Litomyšl 1998, s.85-96

"Gibt es einen speziphischen osteuropäischen Nationalismus?", Studia Historiae Oeconomicae 23, 1998

"Nový nacionalismus ve střední a východní Evropě aneb: můžeme srovnávat stará a nová národní hnutí?", Studia Historica Nitriensia VII. 1999, s. 127-136

"Historical Belles-lettres as a Vehicle of the Image of National History." In: M. Branch (ed.), National History and Identity, Helsinky 1999, s. 97-110